ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY


1. Žáci se do ŠD přihlašují zápisním lístkem, vyplněným a podepsaným rodiči.

2.S ohledem na kapacitu ŠD, stanovuje ředitel školy kritéria pro přijímání žáků, která jsou daná vnitřním předpisem ze dne 2.9.2013. O přijetí do ŠD, či vyloučení rozhoduje ředitelství školy.

3. Rodiče dětí, které chodí do ŠD, jsou povinni uhradit dle vnitřního předpisu školy ze dne 3.9.2012 poplatek ve výši 200,- Kč měsíčně a to nejpozději do 25.dne předchozího kalendářního měsíce. Chodí-li do ŠD sourozenci, poplatek na další dítě činí 100,- Kč. Rodič je povinen si platbu ohlídat.

4. Ranní ŠD je v provozu od 6:00 hodin. Příchody dětí do ranní ŠD jsou od 6:00 do 7:15 hodin. V 7:40 hodin odcházejí děti ze ŠD na vyučováni.

5. Po skončení vyučování přecházejí děti do péče ŠD.

6. Při pobytu v ŠD používají děti šatny svých tříd. Vychovatelka přebírá děti od učitelky na místě, které si spolu dle provozních podmínek dohodnou.

7. Po příchodu do ŠD si žáci uloží aktovku v oddělení ŠD a věnují se nutné hygieně.

8. Žáci prvních a druhých tříd chodí na oběd se svou vychovatelkou a s ní odcházejí z jídelny.

9. Žáci třetích, čtvrtých a pátých tříd chodí na oběd se svou učitelkou, popřípadě se svou vychovatelkou. Po obědě jsou povinni odcházet sami ukázněně do svého oddělení ŠD.

10. Odpolední zaměstnání probíhá v hernách, které má každé oddělení svou. Žáci nesmí opouštět hernu bez svolení vychovatelky. Za příznivého počasí tráví co nejvíce času venku. Pokud je dítě přihlášeno na školní kroužek (neorganizovaný ŠD),pedagogický pracovník vyzvedává dítě v ŠD.

11. Na odpolední zaměstnání se mohou děti převlékat do náhradního oblečení, které si ponechají v obalu ve své šatně.

12. V 15:00 hodin jsou děti převedeny do oddělení konečné služby. Děti, které jsou přihlášeny do družinových zájmových kroužků si vyzvedne vychovatelka, která daný kroužek vede.

13. Jestliže bude dítě opakovaně svým nevhodným a agresivním chováním ohrožovat bezpečnost svých spolužáků, bude ředitelem školy vyloučeno ze ŠD.

14. Za cenné věci (mobilní telefony,elektroniku, řetízky,drahé hračky, apod.) neručíme. Zákaz používání mobilních telefonů a tabletů!

15. Žáci jsou povinni si dávat hudební nástroje a sportovní pomůcky na předem určené místo vychovatelem nebo učitelem.


ODCHODY DĚTÍ ZE ŠD

a) Vždy podle toho, jak je uvedeno v zápisním lístku. A to buď samostatně, či s doprovodem, který je v zápisním lístku uveden. Dítě nebude uvolňováno na žádost rodiče po telefonu.

b) Má-li dítě odejít ze ŠD jinak, než je uvedeno v zápisním lístku, jsou rodiče povinni tuto změnu vychovatelce písemně, s datem a podpisem, nahlásit.

c) Dítě je možno uvolnit po obědě, nejpozději do 13:30 hodin, Dále pak v 15:00-17:00 hodin.


V Liberci dne 1.9.2017                 Mgr.Jaroslav Vykoukal                        Šárka Malinová
                                                       ředitel školy                             vedoucí vychovatelka

NOVINKY
27.06.2018
Provoz školního hřiště - prázdniny
27.06.2018
Provoz kanceláře školy - prázdniny
12.06.2018
Pozvánka MP
10.06.2018
Schůzka budoucích 1.tříd
06.06.2018
Červnové VV SOUTĚŽE - VÝSLEDKY 2017 - 2018
20.05.2018
McDonalds cup okresní finále
20.05.2018
Zápis - rozhodnutí
17.05.2018
PROJEKTOVÝ DEN - Nejlepší odpad je ten ...
16.05.2018
PROJEKT OV - Průvodce po LBC
09.05.2018
Terezín