Naše škola je zapojena do projektu RAMPS-VIP III (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb - VIP III), který je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Tyto služby jsou poskytovány školními psychology nebo školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky

- - -

 

 

 

 

 

 

 

 

1) speciální pedagog Mgr. Dana Šourková
- působí na škole v rámci projektu RAMPS III

Projekt Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb RAMPS - VIP III

Projekt, který byl zahájen 2.1. 2012, je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, které jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky.

Proč je projekt potřebný
Projekt RAMPS - VIP III navazuje na projekty "VIP Kariéra" a "Rozvoj školních poradenských služeb - VIP II" (Rozvoj ŠPP-VIP II), do kterých se naše škola zapojila v roce 2005 a které poukázaly na význam školních psychologů a speciálních pedagogů ve vzdělávání a na roli těchto odborníků ve školách zejména při práci se žáky s poruchami chování, se žáky cizinci, sociálně znevýhodněnými žáky, žáky nadanými i se žáky s neprospěchem.
Poradenské služby pomáhají zvyšovat kvalitu a efektivitu poskytovaných vzdělávacích služeb školy podporou a pomocí třem hlavním zainteresovaným stranám - všem žákům, rodičům - zákonným zástupcům a pedagogům školy včetně jeho vedení. Poradenští pracovníci pomáhají budovat zdravé klima ve školách poskytovanou adekvátní intervenční podporou.

Na koho se projekt zaměří
1) na žáky základních a středních škol a zvláště pak na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky s poruchami chování a na žáky s potřebou vyrovnávacích a podpůrných opatření
2) pozornost je věnována také pedagogům zapojených škol, výchovným poradcům, školním metodikům prevence, vedení škol, zvláště pak ředitelům škol
3) na pracovníky školských poradenských zařízení (pedagogicko - psychologických poraden - PPP a speciálně pedagogických center - SPC), kterých je 700, včetně ředitelů těchto organizací a pracovníky středisek výchovné péče (SVP), kterých je v současné době 320.
Metodickou podporu budou pro ně zajišťovat v každém kraji 3-6 odborníků podle počtu zapojených škol.

Souhrnné informace o projektu
Příjemce (žadatel projektu): MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR)
Hlavní partner projektu: NÚV (Národní ústav odborného vzdělávání)
Hlavní odpovědnost za projekt: MŠMT
Hlavní manažer projektu: MŠMT
Celková výše dotace: 244 445 813,20
Doba trvání projektu: 24 měsíců
Začátek projektu: 2.1.2012

2)Činnosti školního speciálního pedagoga 
* konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče
* skupinová práce s třídními kolektivy, individuální práce se žákem (výukové a výchovné problémy)
* diagnostická činnost
* spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
* Předškoláček, kurz pro předškoláky
* konzultační hodiny dle dohody

3) e-mail :
dsourkova@zs-aloisinavysina.cz

4) Životní motto:
V nouzi poznáš přítele.

5) Rozvrh - speciální pedagog - školní rok 2014/2015
Mgr. Dana Šourková, ZŠ Aloisina výšina 642, Liberec 15, 460 15

 

 6) Medializace projektu RAMPS VIP - III

NOVINKY
27.06.2018
Provoz školního hřiště - prázdniny
27.06.2018
Provoz kanceláře školy - prázdniny
12.06.2018
Pozvánka MP
10.06.2018
Schůzka budoucích 1.tříd
06.06.2018
Červnové VV SOUTĚŽE - VÝSLEDKY 2017 - 2018
20.05.2018
McDonalds cup okresní finále
20.05.2018
Zápis - rozhodnutí
17.05.2018
PROJEKTOVÝ DEN - Nejlepší odpad je ten ...
16.05.2018
PROJEKT OV - Průvodce po LBC
09.05.2018
Terezín