„Š K O L A  P R O  Ž I V O T, Š K O L A  P R O  V Š E C H N Y“

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 Zaměření školy    

Učíme žáky takovým znalostem a dovednostem, které jsou dobře uplatnitelné v životě (tzn. méně encyklopedických poznatků, více činností se zaměřením na praxi). Při výuce používáme efektivní metody, jako je skupinové a projektové vyučování, a tím vedeme žáky k sounáležitosti, k vzájemné pomoci a respektu. Přizpůsobujeme se současné době, která vyžaduje znalosti cizích jazyků, a proto posilujeme jejich výuku – nabízíme anglický, německý i ruský jazyk. Podporujeme využívání nových komunikačních a informačních technologií. Při výuce běžně pracujeme s počítači, využíváme např. výukové programy, textové a grafické editory a internet.

Věnujeme potřebnou péči jak žákům nadaným, tak i  méně nadaným. Vytváříme takové podmínky, aby žáci s různými vlohami a vlastnostmi dosáhli maxima svých schopností, a motivujeme je k dalšímu rozvoji. Podporujeme a rozvíjíme nadání hudební, pohybové, manuální a výtvarné. Náš ŠVP počítá s integrací dětí se zdravotním postižením, zejména dětí s vývojovými poruchami učení a chování.

Pomáháme žákům s přípravou na budoucí povolání – spolupracujeme s Úřadem práce, s pedagogicko-psychologickou poradnou a jednotlivými středními školami.

 

Vzhledem k tomu, že jsme sídlištní škola, snažíme se naučit děti smysluplně využívat volný čas. Naše nabídka je rozložena do celého týdně, takže děti mohou trávit ve škole téměř každé odpoledne. V rámci školní družiny nabízíme pro děti z prvního stupně řadu kroužků – např. divadelní, taneční, kytarový a flétnový, výtvarný, modelovací, vaření a rytmiku. Pro starší děti je denně k dispozici školní klub, ve kterém mohou mimo jiné navštěvovat divadelní, taneční a kytarový kroužek. Žáci z druhého stupně si mohou vybrat z široké nabídky odpoledních předmětů – např. konverzace v cizích jazycích, Vohryzek (technické činnosti), pěvecký sbor, informatika, basketbal, volejbal a fotbal. V průběhu celého roku se hraje školní florbalová liga, které předchází pravidelné tréninky florbalu, děti se účastní nejrůznějších soutěží a připravují divadelní a pěvecká představení pro rodiče a veřejnost.

 

 Výchovné a vzdělávací strategie

 

kompetence k učení – rozvíjet schopnosti učit se a vytvořit kladný vztah k učení

 

současně plníme:

o       klademe důraz na čtení s porozuměním,  práci s textem, vyhledávání  nových informací, vedeme žáky   k sebehodnocení

o       individuálním přístupem k žákům maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch (projektové dny, projektové práce v jednotlivých ročnících)

o       vedeme žáky k samostatnému organizování některých mimoškolních akcí

o       umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady, podněcujeme jejich tvořivost

o       podporujeme účast žáků na různých soutěžích a olympiádách dle jejich dovedností a schopností

o       vytváříme takové situace, v nichž má žák radost z učení

o       zadávání zajímavých domácích úkolů dle možností a předmětů

 

mohlo by se realizovat:

v některých předmětech žáci zpracovávají oborovou práci, kterou prezentují před třídou a učitelem

nutnost obnovit hřiště školy – důležitost pro sportovní vyžití žáků

 

kompetence k řešení problému – podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů

 

současně plníme:

o       vedeme výuku tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení dokázali obhájit

o       ve vhodných oblastech vzdělání používáme úlohy s netradičním řešením

o       při výuce motivujeme žáky (např. řešení konkrétních problémových situací z praktického života)

o       žáci postupně pracují s informacemi z různých zdrojů – ústních, tištěných, mediálních a počítačových, včetně internetu – vyhledávají je, třídí a vhodným způsobem vyžívají

o       vedeme žáky k aktivnímu podílu na všech fázích činností, na plánování, přípravě, realizaci  i hodnocení

o       zapojování do soutěží, starší žáci připravují různé aktivity pro mladší – divadlo, koncerty, Den dětí

 

mohlo by se realizovat:

plánování multimediální učebny cizích jazyků

 

kompetence komunikativní – vést žáky k všestranné a účinné komunikaci

 

současně plníme:

o       vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu

o       učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názory jiných

o       podporujeme přátelské vztahy ve třídách i mezi třídami

o       začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování

o       podporujeme komunikaci s jinými školami (školy v EU, MŠ, speciální škola při Jedličkově ústavu v Liberci

 

možnost realizovat:

žáci by mohli připravovat relace do školního rozhlasu

 

kompetence sociální a personální – rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých

 

současně plníme:

o       během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení

o       sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech

o       vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí

o       učíme zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky

o       učíme žáky základům kooperace a týmové práce

o       žáci 9. ročníku prezentují řešené projekty a své dovednosti

 

možnost realizovat:

exkurse – soud

 

kompetence občanské – připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti

 

současně plníme:

o       ve třídních kolektivech žáci společně stanoví pravidla chování, na tato pravidla navazuje Školní řád

o       jsou respektovány individuální rozdíly (národnostní, kulturní..)

o       klademe důraz na výchovu k ochraně přírody, vedeme žáky  k třídění odpadů

o       je kladen důraz na prožitek

o       zapojujeme žáky do evropských projektů (seznámení s kulturou jiných národů …)

 

mohlo by se realizovat:

exkurse – soud, vězeňská služba, kojenecký ústav ….

úklid okolí školy, Jizerských hor – pokračovat i nadále

spolupráce v rámci Trojmezí – pokračovat i nadále

 

kompetence pracovní – pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci

 

současně plníme:

o       vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení a posouzení jejich reálných možností při profesní orientaci

o       doplňujeme výuku o exkurse

o       je vypracován celoškolní plán k volbě povolání

o       pomáháme žákům při výběru jejich povolání (volitelné předměty – profesní orientace)

o       pestrá nabídka zájmových útvarů podněcuje u žáků zájem o další profesní orientaci

 

 

Plné znění Školního vzdělávacího programu „Škola pro život, škola pro všechny“ je k nahlédnutí, případně k zapůjčení v kanceláři školy.

 

 

NOVINKY
27.06.2018
Provoz školního hřiště - prázdniny
27.06.2018
Provoz kanceláře školy - prázdniny
12.06.2018
Pozvánka MP
10.06.2018
Schůzka budoucích 1.tříd
06.06.2018
Červnové VV SOUTĚŽE - VÝSLEDKY 2017 - 2018
20.05.2018
McDonalds cup okresní finále
20.05.2018
Zápis - rozhodnutí
17.05.2018
PROJEKTOVÝ DEN - Nejlepší odpad je ten ...
16.05.2018
PROJEKT OV - Průvodce po LBC
09.05.2018
Terezín