Poradenství

Výchovný poradce

Garant:

L. Poláková

Info:

Poradenská pomoc při volbě střední školy nebo povolání, spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními, služby kariérového poradenství žákům - cizincům, pomáhá při zajišťování vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Školní metodik protidrogové prevence

Garant:

J. Hodboďová

Info:

Škola má zpracovaný program primární protidrogové prevence, který vychází z programů Zdravá škola a Spokojený žák. Součástí vnitřního řádu školy je i stanovený konkrétní postup při řešení případných problémů s návykovými látkami. Žákům i rodičům jsou ve studovně školy a na informačním panelu ve vstupní hale přístupné potřebné informace, literatura. Škola se účastní nabízených programů s protidrog. problematikou. Žáci 7.roč. absolvují třídílný program ve Středisku výchovné péče ČÁP (bývalý Locus L) zaměřený nejen na protidrog.prevenci, ale i na vztahy ve třídě a sexuální výchovu. Pro rodiče organizuje škola každoročně besedu s odborníkem z oblasti protidrog. prevence. Škola nabízí žákům i rodičům pomoc při řešení případných problémů s návykovými látkami.

Info:

Vytváří a provádí preventivní program školy, prevence sociálně patologických jevů (záškoláctví, násilí, šikana, závislost apod.), prevence rasismu a xenofobie, spolupracuje s odbornými pracovišti, které působí v oblasti soc.patol.jevů

Školní speciální pedagog  
Garant: D.Šourková
Info: Ve školním roce 2016/2017 se můžete obrátit na školního speciálního pedagoga.

 činnosti školního speciálního pedagoga:
• vyhledává a individuálně pracuje s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci zdravotně postižení, žáci s vývojovými poruchami učení - dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, žáci s poruchami pozornosti- ADD, ADHD, žáci neprospívající z jiných důvodů - sociální znevýhodnění, dlouhodobá nemoc, nedostatečná znalost českého jazyka) a s žáky nadanými
• pomáhá žákům zvládat nároky, které jsou na ně při vyučování kladeny s ohledem na jejich individuální možnosti, poskytuje poradenskou pomoc pro zákonné zástupce žáků
• spolupracuje s učiteli a snaží se reagovat na aktuální výukové a výchovné obtíže žáků
• od ledna do května vede kurz Předškoláček, poskytuje poradenskou pomoc pro rodiče předškoláků
• provádí speciálně pedagogickou diagnostiku (jen s písemným souhlasem zákonného zástupce)
• pracuje s třídními kolektivy
• pomáhá při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu
• spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (PPP Liberec - pedagogicko-psychologická poradna, SPC-speciálně pedagogické centrum- pro děti sluchově postižené a s narušenou komunikační schopností při ZŠ E. Krásnohorské, Liberec, SVP Čáp Liberec -Středisko výchovné péče)

NOVINKY
27.06.2018
Provoz školního hřiště - prázdniny
27.06.2018
Provoz kanceláře školy - prázdniny
12.06.2018
Pozvánka MP
10.06.2018
Schůzka budoucích 1.tříd
06.06.2018
Červnové VV SOUTĚŽE - VÝSLEDKY 2017 - 2018
20.05.2018
McDonalds cup okresní finále
20.05.2018
Zápis - rozhodnutí
17.05.2018
PROJEKTOVÝ DEN - Nejlepší odpad je ten ...
16.05.2018
PROJEKT OV - Průvodce po LBC
09.05.2018
Terezín